Wednesday, February 25, 2009

I have learned so much

כשבאתי לארץ לא יכלתי לדבר עברית. אני למדדתי באלפן. השתדלתי ללמוד עברית. היום יום אחרון של אלפן. מחר אני אקח את הבחינה. ביום ראשון אני אתחיל לעבוד. אני שמח עם כל הלימודים. אני אקווה להמשיך ללמוד עברית.

תודה רבה לורד על כל הלימודים. היא מורה מצויינת. גם תודה למיכל. היא מורה של יום אחד בשבוע. תודה רבה ליעל. היא עזרנו בכיתה.

עכשיב אני יכול לחצליח בארץ ישראל


No comments: